Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, w przypadku gdy śmierć nastąpiła w skutek wypadku, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r.

W judykaturze utrwalony i jednolity jest obecnie pogląd, że spowodowanie śmierci osoby bliskiej mogło stanowić naruszenie dobra osobistego członków rodziny zmarłego w postaci szczególnej więzi rodzinnej i uzasadnia przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c., jeżeli śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008r. czyli przed dniem wejścia w życie art. 446 § 4 k.c.

 

Przyjmuje się bowiem, że dodanie art. 446 § 4 k.c. nie jest jedynie wyrazem woli ustawodawcy potwierdzenia dopuszczalności dochodzenia zadośćuczynienia na gruncie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie tego przepisu, lecz dokonania zmiany w ogólnej regule wynikającej z art. 448 k.c. przez zawężenie kręgu osób uprawnionych do zadośćuczynienia. Przepis ten ułatwia dochodzenie zadośćuczynienia, gdyż umożliwia jego uzyskanie bez potrzeby wykazywania jakichkolwiek innych - poza w nim wymienionych – przesłanek (vide uchwały Sądu Najwyższego z 22.10.2010r. III CZP 76/10, publ. Lex nr 604152, z 13.07.2011r. III CZP 32/11, publ. OSNC 2012/1/10, wyroki Sądu Najwyższego z 14.01.2010r. IV CSK 307/09, publ. OSP 2011/2/15, z 11.05.2011r. I CSK 621/10, publ. Lex 848128, z 15.03.2012r. I CSK 314/11, publ. Lex nr 1164718).

 

Należy także stwierdzić, że przepis art. 34 ust. 1 w.w. ustawy z 22 maja 2003 r. nie wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za krzywdę osoby, wobec której ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 448 k.c.

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności cywilnej jest wyznaczana przez zasadę i zakres odpowiedzialności ubezpieczonego. Wobec tego wyłączenie w pewnym zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela winno wynikać z przepisów o ubezpieczeniach. Tymczasem przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie zawierają uregulowania, na mocy którego nastąpiło wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną na skutek naruszenia dóbr osobistych (vide uchwała Sądu Najwyższego z 7.11.2012r. III CZP 67/12, publ. OSNC2013/4/45).