Odszkodowania

  • Odszkodowania od ubezpieczycieli (zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia i uszkodzenie ciała, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, renta, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej).
  • Odszkodowania od banków (kredyty frankowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie kredytu)
  • Odpowiedzialność cywilna członków spółek handlowych.
  • Odpowiedzialność kontraktowa (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło) lub kontraktu handlowego).
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.
  • Odpowiedzialność cywilna zawodowa.