Spadki

Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych w sprawach spadkowych, w tym:

 

Zgodnie z art. 925 Kodeksu cywilnego Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).

 

Spadkobierca, w celu udowodnienia swoich praw, wynikających ze spadku, powinien uzyskać urzędowe potwierdzenie tego faktu tj. uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

 

W każdym z wyżej wymienionych przypadków kancelaria służy kompleksowym, specjalistycznym wsparciem prawnym:

 • ustalenie kręgu spadkobierców,
 • dziedziczenie ustawowe – stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • wznowienie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • składanie apelacji i skarg w sprawach o nabycie spadku,
 • reprezentacja przed sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

Instytucja zachowku ma na celu ochronę określonego kręgu spadkobierców przed krzywdzącym rozporządzeniem majątkiem przez spadkodawcę w drodze wydziedziczenia.
Kancelaria adwokacka świadczy doradztwo prawne w kwestiach związanych z zachowkiem, a także reprezentuje Klientów w sprawach spornych.

 

Zakres pomocy prawnej:

 • ustalenie kręgu osób mających prawo do zachowku,
 • ustalenie wartości zachowku,
 • weryfikacja zasadności praw do zachowku,
 • dochodzenie praw do zachowku w postępowaniu przedsądowym i sądowym,
 • odrzucenie roszczeń do zachowku,
 • składanie apelacji i skarg w sprawach o zachowek,
 • wydziedziczenie i uznanie niegodności dziedziczenia.

Dział spadku stanowi ostatnią cześć postępowań, służącą do uzyskania przez spadkobierców wyłącznych praw do oznaczonych składników majątku spadkowego. Dział spadku to postępowanie mające na celu podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców. Można tego dokonać na drodze polubownego porozumienia (umowa notarialna) lub też, w przypadku sporu między spadkobiercami, w postępowaniu przed sądem. Adwokat służy wsparciem w obydwu przypadkach.

 

Zakres pomocy prawnej:

 • opracowanie umownego działu spadku,
 • dział spadku na drodze postępowania sądowego,
 • składanie apelacji i skarg w sprawach o dział spadku,
 • reprezentacja przed sądem w omawianym zakresie.

 Wsparcie prawne w zakresie: 

 • długi spadkowe – odrzucenie spadku, w tym także przez małoletnich,
 • sprawy związane z niedochowaniem terminu odrzucenia spadku,
 • pomoc w sporządzeniu i analiza testamentów,
 • zabezpieczenie spadku,
 • wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.